E-BOOK CHUYÊN NGÀNH : [28]


Logo

Collections in this community

Logo

OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN [18]

BST bao gồm các tài liệu được nhận biếu, tặng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài HV; các tài liệu mở được tải trên mạng miễn phí

Logo

OER - SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN [3]

Tập hợp các E-book thuộc ngành khoa học cơ bản phục vụ các môn học đại cương

Logo

OER - SÁCH KỸ NĂNG MỀM [3]

Bao gồm những cuốn sách được yêu cầu trong chương trình học của bộ môn Phát triển kỹ năng.

Logo

OER - SÁCH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ [1]

Bộ sưu tập những e-book về ngành điện tử, phục vụ tham khảo các môn học trong chương trình đào tạo