Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng CRBT (Color Ring Back Tone) trong mạng viễn thông
Authors: Nguyễn, Thế Hùng
Nghd.: TS Nguyễn Phạm Anh Dũng
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/992
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen The Hung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)