Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Learning Object


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến; Trần, Thị Thập (2013)

 • -

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung; Lê, Bảo Ngọc (2021)

 • Bài giảng Marketing căn bản hiệu chỉnh năm 2021 được thiết kế gồm 12 chương: Chương 1: Tổng quan về marketing Chương 2: Quản trị marketing Chương 3: Phân tích môi trường marketing Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing Chương 5: Hành vi khách hàng Chương 6: Chiến lược marketing định hướng khách hàng: tạo ra giá trị cho khách hàng mục tiêu Chương 7: Quyết định về sản phẩm Chương 8: Quyết định về giá Chương 9: Quyết định về phân phối Chương 10: Quyết định về truyền thông marketing tích hợp Chương 11: Marketing dịch vụ Chương 12: Marketing toàn cầu, trách nhiệm xã hội và đạo đức trong marketing

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Bình Minh; Trần, Thanh Hương (2023)

 • Cung cấp những kiến thức căn bản và tổng quan của marketing cho khách hàng tổ chức, cụ thể gồm: nghiên cứu và phân tích hành vi khách hàng là tổ chức; phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu; xây dựng chính sách marketing hỗn hợp trong lĩnh vực thị trường tổ chức: sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và truyền thông marketing. Đặc biệt với thị trường khách hàng tổ chức, quản trị mối quan hệ khách hàng là rất quan trọng, do vậy người học sẽ được trang bị kiến thức về quản trị quan hệ khách hàng tổ chức.