Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Software


  • Authors: Nguyễn, Thị Minh An; Trần, Thị Thập; Trần, Diệu Linh (2014)

  • -

  • Bài giảng


  • Authors: Trần, Thị Thập (2020)

  • cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về thương hiệu, hoạch định truyền thông thương hiệu và phát triển thương hiệu qua các công cụ truyền thông trực tuyến. Sinh viên được tiếp cận một hệ thống các kiến thức, kỹ năng cơ bản từ xây dựng thương hiệu đến truyền thông thương hiệu với những đặc trưng từ môi trường trực tuyến. Qua bài giảng, sinh viên sẽ hiểu và thực hiện được những hoạt động / công cụ truyền thông thương hiệu mang tính cập nhật

  • Learning Object


  • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến; Trần, Thị Thập (2013)

  • -