Thông tin tài liệu


Title: Weak convergence theorems for an infinite family of nonexpansive mappings and equilibrium problems
Authors: Pham, Ngoc Anh
Le, Ba Long
N.V. Quy
L.Q. Thuy
Issue Date: 2012
Publisher: Pushpa Publishing House, Allahabad, India
Series/Report no.: JP Journal of Fixed Point and Applications;Vol. 7, No.2, 2012, pp.113-127
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/687
Appears in Collections:BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Weak_convergence_theorem ... PN Anh, LB Long,..._2012.pdf
      Restricted Access
    • Size : 94,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)