Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ Internet băng rộng tại VNPT Bắc Giang
Authors: Nguyễn, Duy Huyến
Nghd.: TS Vũ Trọng Phong
Issue Date: 2012
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/668
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Nguyen Duy Huyen.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)