Thông tin tài liệu


Title: Bưu chính châu Âu và bưu chính Việt Nam 2008: Những kết quả đạt được và kế hoạch cho tương lai
Authors: Ao, Thu Hoài
Nguyễn, Minh Thủy
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Thông tin KHKT & Kinh tế Bưu điện; Số 9/2009; Tr.18-21
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/650
Appears in Collections:BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB Ao Thu Hoai.2009. QTKD.PDF
      Restricted Access
    • Size : 2,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)