Search

Current filters:
Current filters:
Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Thanh Trà; Dương, Thị Thanh Tú; Phạm, Anh Thư (2022)

  • Bài giảng được bố cục thành 5 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và hiệu năng mạng – khái quát các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thiết kế mạng, trong đó tập trung trình bày các nguyên lý và giai đoạn thiết kế mạng. Chương 2 – Phân tích yêu cầu thiêt kế mạng – trình bày các quá trình phân tích yêu cầu bao gồm xác định, thu thập và đánh giá các yêu cầu đối với mạng. Chương 3 – Thiết kế mạng logic – trình bày các thành phần kiến trúc mạng và cách phát triển kiến trúc mạng logic. Chương 4 – Thiết kế mạng vật lý – trình bày các bước thiết kế vật lý của phương pháp thiết kế mạng từ trên xuống: lựa chọn công nghệ và thiết bị cho thiết kế mạng. Chương 5 – Kiểm thử và đánh giá hiệu năng – trình bày các bước cuối cùng trong thiết kế mạng: kiểm thử, đánh giá và tối ưu ...

  • Bài giảng


  • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Công Hùng; Nguyễn, Thanh Trà (2022)

  • Trong bài giảng này, các kiến trúc và hoạt động của điện toán đám mây được trình bày để giúp học viên năm bắt các kỹ thuật tốt nhất trong vận hành hệ thống mạng dựa trên đám mây.