Search

Current filters:Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Chiến Trinh; Nguyễn, Tiến Ban; Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn ,Thanh Trà; Phạm ,Anh Thư (2021)

  • -

  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Viết Minh (2021)

  • Với cấu trúc gồm 7 chương, nội dung môn học được bố cục thành hai phần: Phần 1: Trình bày các nội dung cơ bản về truyền thông vệ tinh: Tổng quát thông tin vệ tinh, các vấn đề về quỹ đạo vệ tinh, phân tích phân hệ mặt đất, phân hệ không gian và giải quyết bài toán thiết kế đường truyền vệ tinh. Phần 2: Trình bày chi tiết về hệ thống thông tin di động vệ tinh và giới thiệu các hệ thống vệ tinh cung cấp dịch vụ phổ biến hiện nay là hệ thống vệ tinh định vị và hệ thống internet vệ tinh.