Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Trần, Thị Thập; Nguyễn, Hoàng Anh; Nguyễn, Văn Chính (2022)

  • Bài giảng XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ được kết cấu thành 8 chương: Chương 1: TỔNG QUAN THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chương 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN Chương 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT Chương 4: MỘT SỐ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB Chương 5: QUẢN TRỊ WEBSITE Chương 6: XUẤT BẢN WEBSITE Chương 7: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT CHO WEBSITE TMĐT Chương 8: THỰC HÀNH CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • Bài giảng


  • Authors: Lê, Bảo Ngọc; Trần, Thanh Hương (2022)

  • Nội dung bài giảng Thương mại điện tử phiên bản hiệu chỉnh năm 2022 được thiết kế chia làm 9 chương. Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản và quan trọng nhất liên quan đến thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của thương mại điện tử, nội dung, bản chất, hoạt động của các loại hình giao dịch thương mại điện tử, các khái niệm căn bản, các công cụ thanh toán trực tuyến, lợi ích, vai trò của dịch vụ cũng như của các bên tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán - Chương 1. Tổng quan về thương mại điện tử - Chương 2. Cơ sở hạ tầng, nền tảng và công cụ thương mại điện tử - Chương 3. Bán lẻ (B2C) trong thương mại điện tử - Chương 4. Bán buôn (B2B) trong thương mại điện tử - Chương 5. Hệ thống thương mại điện tử cải tiến: chính phủ điện tử, học trực tuyến, kinh tế chia sẻ...