Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình thuế và kế toán thuế
Authors: Lê, Thị Ngọc Phương
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Giáo trình thuế và kế toán thuế cung cấp các kiến thức cập nhật về các loại thuế và các quy định về hạch toán kế toán thuế theo thông tư 200/TT-BTC. Giáo trình giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về thuế và kế toán thuế, có khả năng hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế. Giáo trình gồm 7 chương Chương 1: Tổng quan về Thuế và Kế toán thuế Chương 2: Thuế và Kế toán thuế Xuất nhập khẩu Chương 3: Thuế và Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt Chương 4: Thuế và Kế toán thuế Giá trị gia tăng Chương 5: Thuế và Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp Chương 6: Thuế và Kế toán thuế Thu nhập cá nhân Chương 7: Thuế và Kế toán thuế khác, phí, lệ phí
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3443
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

433

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Giao trinh Thue va ke toan thue 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)