Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương
Authors: TS. Nguyễn Thùy Dung
Đỗ Thị Hợp
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn dự kiến kết cấu 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương.  
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3320
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chốt -Tóm tắt Đỗ Thị Hợp.pdf
      Restricted Access
    • Size : 958,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)