Thông tin tài liệu


Title: Văn hóa tổ chức tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Authors: GS.TS. Bùi Xuân Phong
Hoàng, Minh Dũng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Ngoài Phần mở đầu và Kết luận, Luận văn được kết cấu thành 03 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về Văn hóa và văn hóa tổ chức Chương 2: Thực trạng văn hóa tổ chức tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chương 3: Giải pháp tiếp tục phát triển văn hóa tổ chức tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)  
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3318
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)