Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật Fuzzing trong kiểm thử lỗ hổng bảo mật Website ngân hàng
Authors: PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải
Xayavong, Viengoudom
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu về những lỗ hổng bảo mật phổ biến trong website, cụ thể là website một ngân hàng; tìm hiểu về kiểm thử lỗ hổng bảo mật website và kỹ thuật Fuzzing trong kiểm thử lỗ hổng bảo mật website ngân hàng; thực hiện thử nghiệm.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3278
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)