Thông tin tài liệu


Title: Mã hóa lượng tử và mật mã lượng tử
Authors: TS. Nguyễn Việt Hưng
Vũ, Tuấn Anh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về mật mã, các khái niệm cơ bản cũng như các hệ mã hóa. Chương 2: Trình bày một số khái niệm cơ bản về lượng tử, bao gồm các nguyên lý về lượng tử, qubit, thanh ghin lượng tử và các cổng lượng tử. Chương 3: Trình bày về mã hóa lượng tử và phương thức bảo mật thông tin bằng mật mã lượng tử.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3275
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TÓM TẮT LUẬN VĂN 2020-Tuan Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 909,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)