Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống E-learning và ứng dụng cho các trƣờng đại học kỹ thuật tại Lào
Authors: TS. Phạm Văn Cƣờng
Sengvilay Settha
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 trình bày tổng quan về E-learning, E-learning trong giáo dục đại học, kiến trúc và thành phần của một hệ thống E-learning điển hình, các chuẩn dữ liệu đƣược sử dụng trong E-learning. Chương 2 trình bày cách nhìn tổng quan về hệ thống E-learning, phân tích cơ sở dữ liệu của hệ thống Moodle từ đó triển khai cho các ứng dụng về sau. Chương 3 xây dựng một mô-đun mô phỏng bồi dưỡng học viên
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3261
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tóm tắt settha - 0.1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)