Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện mã độc dựa trên phân tích mẫu
Authors: TS. Phạm Hoàng Duy
Đậu, Đức Siêu
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: tổng quan về mã độc và các phương pháp phát hiện; Chương 2: Mô hình phát hiện mã độc ; Chương 3: thử nghiệm và đánh giá
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3191
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT_DAU_DUC_SIEU.pdf
      Restricted Access
    • Size : 655,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)