Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp định vị và xác định vị trí đài trái đất thông qua vệ tinh địa tĩnh tại Việt Nam
Authors: PGS.TS. Lê Nhật Thăng
Nguyễn, Ngọc Anh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kêt cấu 3 chương:Chương 1: Tổng quan về các kỹ thuật định hướng và định vị đài phát vô tuyến điện. Chương 2: Nghiên cứu các bài thu đo, phân tích, nhận dạng tín hiệu đài trái đất thông qua vệ tinh địa tĩnh. Chương 3: Giải pháp định vị và xác định vị trí đài trái đất thông qua vệ tinh địa tĩnh tại Việt Nam.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3179
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)