Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện chữ trong ảnh
Authors: TS.Nguyễn Đức Dũng
Đặng, Trần Long
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1 tổng quát về phát hiện chữ trong ảnh. Chương 2 các phương pháp phát hiện chữ trong ảnh. Chương 3 xây dựng chương trình thử nghiệm
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3143
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Long_dt( Tóm tắt luận văn)_s.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)