Thông tin tài liệu


Title: Kênh phân phối sản phẩm gạch men của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Thiên Hoàng trên thị trường miền Bắc
Authors: TS.Trần Thị Thập
Nguyễn, Thị Trà
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn được kết cấu 3 chương: Chương 1. Tổng quan về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối của doanh nghiệp Chương 2. Thực trạng kênh phân phối sản phẩm gạch men của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Thiên Hoàng trên thị trường Miền Bắc Chương 3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm gạch men của Công ty Cổ phần Kỹ Thương Thiên Hoàng trên thị trường miền Bắc.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3118
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tomtat2.pdf
      Restricted Access
    • Size : 678,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)