Thông tin tài liệu


Title: Các mã cyclic và cyclic cục bộ trên vành đa thức có hai lớp kề cyclic
Authors: Đặng, Hoài Bắc
Nghd.: GS.TSKH Nguyễn Xuân Quỳnh
Issue Date: 2010
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/306
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLATS.DH Bac.pdf
      Restricted Access
    • Size : 443,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)