Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á
Authors: TS. Trần Thị Hòa
Nguyễn, Thị Tú Quỳnh
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á. Chương 3: Giaỉ pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2891
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat luan van.pdf
      Restricted Access
    • Size : 328,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)