Thông tin tài liệu


Title: Nghiên Cứu Về Quản Lý Di Động Trong Mạng Lte
Authors: Nguyễn Phạm Anh Dũng
Nguyễn, Quang Huy
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng: Chương 1: Tổng quan về công nghệ LTE Chương 2: Tìm hiểu về khả năng quản lý tính di động của mạng GSM/GPRS, WCDMA UMTS. Chương 3: Quản lý tính di động trong mạng LTE
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2820
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOM TAT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 368,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)