Thông tin tài liệu


Title: Cảm nhận phổ tầng đa băng cho vô tuyến khả tri
Authors: PG.TS Lê Nhật Thăng
Nguyễn, Phi Trung
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công nghệ vô tuyến khả tri. Chương 2: Trình bày các phương pháp cảm nhận phổ tần và kỹ thuật cảm nhận phổ tần số trong phổ tần đơn, đa băng. Chương 3: Thực hiện phân tích, đánh giá các phương pháp cảm nhận phổ tần
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2718
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt.pdf
      Restricted Access
    • Size : 861,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)