Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại Trường bưu chính viễn thông Lào
Authors: TS.Trần Qúy Nam
Bounlerth KEOPASERTH
Issue Date: 2017
Publisher: Học viên công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gồm 3 chương. Chương 1 Tổng quan về hệ thống quản lý thư viện. Chương 2 Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường Bưu chính viễn thông Lào. Chương 3 Phát triển và thử nghiệm phần mềm
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2694
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bounlert_tóm tắt luận văn tác sĩ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)