Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ mật mã RSA và ứng dụng trong chữ kí điện tử
Authors: : PGS.TS Lê Hữu Lập
Bùi, Văn Bình
Issue Date: 2017
Publisher: Học viên công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gòm 3 chương: Chương 1 Giới thiệu về mật mã và hệ mã hóa công khai RSA. Chương 2 Ứng dụng thuật toán trong hệ mật mã RSA để xây dựng và xác thực chữ ký điện tử. Chương3 Xây dựng và thử nghiệm ứng dụng chữ ký điện tử
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2668
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LUAN VAN TOM TAT _ BUI BINH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 668,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)