Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng
Authors: Nguyễn, Ngọc Điệp
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2618
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)