Thông tin tài liệu


Title: Quản lý năng lượng trong mạng cảm biến khong dây
Authors: TS. Hoàng Trọng Minh
Lê, Doãn Trung
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1 Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Chương 2 Năng lượng trong mạng cảm biến không dây. Chương 3 Phân tích đánh giá tổn hao năng lượng với giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2589
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TÓM TẮT LUẬN VĂN_LÊ DOÃN TRUNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 932,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)