Thông tin tài liệu


Title: Introduction to Software Testing (1 ed.).
Authors: Ammann Paul
Offutt Jeff
Issue Date: 2008
Publisher: Cambridge University Press
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2525
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Introduction to Software Testing.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)