Thông tin tài liệu


Title: Developing Multi-Agent Systems with JADE Bellifemine et al.,
Authors: Fabio Bellifemine
Giovanni Caire
Dominic PA Greenwood
Issue Date: 2007
Publisher: John Wiley
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2516
Appears in Collections:E-book chuyên ngành CNTT
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • Developing Multi-Agent Systems with JADE.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)