Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao hiệu năng của hệ thống truyền sóng milimet qua sợi quang cho mạng truy nhập vô tuyến băng rộng
Authors: TS. Vũ, Tuấn Lâm
PGS.TS Đặng Thế Ngọc
Phạm, Anh Thư
Issue Date: 2018
Abstract: Luận án được bố cục thành bốn chương nội dung như sau: Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Chương 2: Khảo sát hiệu năng của hệ thống MMW-RoF Chương 3: Cải thiện hiệu năng của hệ thống MMW-RoF đơn hướng Chương 4: Đề xuất mô hình hệ thống MMW-RoF chuyển tiếp song hướng cho mạng truy nhập vô tuyến.
Description: Luận án Tiến sĩ kỹ thuật; Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông; Mã số: 9.52.02.08
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2325
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt Luận án tiến sỹ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)