Viện Kinh tế Bưu điện : [60]


Collections in this community

KỸ NĂNG MỀM [6]

Bao gồm các bài giảng của bộ môn Kỹ năng mềm biên soạn cho các môn học trong chương trình đào tạo

MARKETING [54]

Bao gồm các bài giảng của ngành Marketing biên soạn cho các môn học trong chương trình đào tạo