Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Bùi, Thị Thái Bình;  Advisor: TS. Nguyễn, Việt Lê (2021)

  • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương sau: Chương 1: Tổng quan về kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long

  • Minor thesis


  • Authors: Đào, Thị Ba;  Advisor: TS. Trần, Đình Nam (2021)

  • Khóa luận đặt ra mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; Đi sâu tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sơn Lê; Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đưa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty