Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sơn Lê
Authors: TS. Trần, Đình Nam
Đào, Thị Ba
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận đặt ra mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại; Đi sâu tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sơn Lê; Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đưa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2380
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

357

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • ĐÀO THỊ BA-TS.TRẦN ĐÌNH NAM.PDF.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)