Ngành Kế toán (33)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 33 tài liệu

 • Bùi Kim Thoa-B17DCKT153.pdf.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Bùi, Kim Thoa;  Người hướng dẫn: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương ❖ Chương I: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ❖ Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HMP Việt Nam ❖ Chương III: Một số biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HMP Việt Nam

 • Vu Thi Tuyet Mai-B17DCKT106.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Vũ, Thị Tuyết Mai;  Người hướng dẫn: ThS.GVC. Nguyễn, Thị Chinh Lam (2021)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu bán hàng tại doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. - Đi sâu tìm hiểu về thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tai công ty TNHH thương mại và thiết bị cơ giới Tân Đạt. - Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đưa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

 • VU HUYEN TRANG-B17DCKT178.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Vũ, Huyền Trang;  Người hướng dẫn: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng

 • Trieu Bich Thuy - B17DCKT165.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Triệu, Bích Thủy;  Người hướng dẫn: TS.GVC. Vũ, Quang Kết (2021)

 • Nội dung khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hai Thành.

 • Tran Thi Thuy Linh- B17DCKT095.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Trần, Thị Thùy Linh;  Người hướng dẫn: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Khóa luận kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon. Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon

 • Tran Thi Tho-B17DCKT152.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Trần, Thị Thơ;  Người hướng dẫn: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương: • Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. • Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư SEMES. • Chương 3: Biện pháp hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư SE

 • Tran Thi Huyen - B17DCKT074.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Trần, Thị Huyền;  Người hướng dẫn: TS.GVC. Vũ, Quang Kết (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh. Căn cứ vào những tồn tại, hạn chế đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh.

 • Tran Thao Van - B17DCKT191.pdf.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Trần, Thảo Vân;  Người hướng dẫn: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh (2021)

 • Nội dung chính của bài luận gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Chương 2.. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON . Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON.

 • Tran Duc Anh - B17DCKT009.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Trần, Đức Anh;  Người hướng dẫn: TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

 • Tổng kết những vấn đề mang tính lí luận của công tác tổ chức kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. + Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. + Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty để thấy đƣợc lợi thế cũng nhƣ tồn tại trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Từ đó đề xuất những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. + Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty

 • TA THI DUNG . B17DCKT024.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Tạ, Thị Dung;  Người hướng dẫn: TS.GVC. Vũ, Quang Kết (2021)

 • Khóa luận có kết cấu 3 chương: Chương 1, Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2, Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thể thao Gym Max. Chương 3, Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thể thao Gym Max

 • Nguyen Thi Tra My - B17DCKT113.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Trà My;  Người hướng dẫn: TS.GVC. Đặng, Thị Việt Đức (2021)

 • Tổng quan về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sky Việt và công tác kế toán hàng hóa tại doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính cụ thể là kế toán mua, bán buôn hàng hóa nội địa theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Kết cấu của khóa luận gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sky Việt Chương 3: Đề xuất hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sky Việt

 • Nguyen Thi Thu Trang - B17DCKT175.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn, Hương Anh (2021)

 • Khóa luận tốt nghiệp chia làm ba chương nhƣ sau: Chương I. Cơ sở lý luận về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Chương II. Thực trạng kê toán hàng tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và thương mại INDO Chương III. Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại INDO

 • NGUYEN THI MAI - B17DCKT102.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Mai;  Người hướng dẫn: TS. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

 • Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Công ty TNHH điện tử PROS VINA. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện về về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH điện tử PROS VINA

 • NGUYEN THI HONG NHUNG - B17DCKT128.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Người hướng dẫn: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh (2021)

 • Khóa luận này tìm hiểu về nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng, phân tích thực trạng hoạt động nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hà Tây. Từ thực trạng đó, khóa luận sẽ đề xuất một số các kiến nghị, biện pháp hoàn thiện hoạt động kế toán huy động vốn của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây.

 • Nguyen Thi Hong Hanh - B17DCKT042.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Người hướng dẫn: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh (2021)

 • Nội dung khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam

 • Nguyen Thi Bich Ngoc - B17DCKT119.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Người hướng dẫn: ThS. Lê, Thị Ánh (2021)

 • Khóa luận tìm hiểu tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Qua nghiên cứu sẽ thấy được những mặt ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần có biện pháp khắc phục, đề xuất những ý kiến đóng góp kịp thời khắc phục nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

 • Nguyen Thi Anh- B17DCKT015.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Ánh;  Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn, Thanh Nhiên (2021)

 • - Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp nói chung. - Mô tả thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Kỹ Thuật Việt Thành. - Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Kỹ Thuật Việt Thành.

 • Nguyen Phuong Mai - B17DCKT101.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Phương Mai;  Người hướng dẫn: ThS.GVC. Đinh, Xuân Dũng (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó nghiên cứu về thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần BuCA. Qua đó chỉ ra được ưu, nhược điểm và những điểm chưa hợp lý trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giúp công ty nhìn thấy những mặt đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đưa ra một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần BuCA.

 • Nguyen Nhu Quynh-B17DCKT139.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Như Quỳnh;  Người hướng dẫn: TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

 • Khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

 • Nguyen Hien Thu-B17DCKT157.pdf.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Tác giả: Nguyễn, Hiền Thư;  Người hướng dẫn: TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

 • Khóa luận đi sâu vào nghiên cứu một số định nghĩa, khái niệm cơ bản và một số lý thuyết về kế toán bán hang và xác định kết quả kinh doanh; nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Qua việc phân tích các nội dung này giúp công ty đánh giá những ưu điểm cũng như những tồn tại và nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp hợp lý cho công ty