Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Disseration


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương;  Advisor: PGS.TS Lê Hữu Lập; TS. Lê Minh Tuấn (2023)

  • Luận án được trình bày trong 03 chương chính ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục. Chương 1: Tổng quan về các hệ thống thông tin vô tuyến và vấn đề hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống. Chương 2: Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hệ thống vô tuyến sử dụng nhiều ăng ten phân chia theo thời gian TDD. Chương 3: Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng hệ thống vô tuyến sử dụng nhiều ăng ten FD. Ngoài ra: Phần phụ lục trình bày quá trình khai báo và thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), quá trình phân tích, truy xuất, suy diễn và ra quyết định, trích dẫn nguồn code của các mô phỏng….