Thông tin tài liệu


Title: Tìm kiếm văn bản pháp quy sử dụng kỹ thuật học sâu
Authors: GS. TS. Từ Minh Phương
Phí, Mạnh Kiên
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung luận văn được chia thành 3 chương như sau: - CHƯƠNG 1: Bài toán tìm kiếm thông tin và các phương pháp biểu diễn văn bản: Trình bày tổng quan về bài toán tìm kiếm thông tin và các phương pháp biểu diễn văn bản phục vụ tìm kiếm, tìm kiếm thông tin. - CHƯƠNG 2: Ứng dụng biểu diễn văn bản bằng mạng nơ-ron sâu trong tìm kiếm văn bản pháp quy: Giới thiệu về bài toán tìm kiếm văn bản pháp quy, trình bày phương pháp biểu diễn văn bản sử dụng mạng nơ-ron sâu. - CHƯƠNG 3: Thử nghiệm và đánh giá: Mô tả quá trình xây dựng bộ dữ liệu và so sánh, đánh giá hiệu quả của mô hình đề xuất so với các phương pháp khác
Description: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2171
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (60.48.01.01)
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ_Phí Mạnh Kiên.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)