Thông tin tài liệu


Title: Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHHMTV viễn thông số VTC Digicom
Authors: TS. Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn, Thái Sơn
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2074
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (60.34.01.02)
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TÓM TẮT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 476,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.