Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu năng của mạng hình lưới không dây
Authors: TS Lê Ngọc Giao
Nguyễn, Thành Luân
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2060
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn (3).pdf
      Restricted Access
    • Size : 313,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)