Thông tin tài liệu


Title: Ưng dụng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống quản lý vật tư tại công ty FPT Telecom Hà Nội
Authors: TS.Phan Thị Hà
Trần, Quốc Vương
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2037
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt Luận Văn 28 01.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)