Thông tin tài liệu


Title: Software Defined Networking và ứng dụng vào giải pháp bảo mật các hệ thống thông tin
Authors: TS. Lê Hoàng Minh
Nguyễn, Viết Thắng
Issue Date: 2016
Publisher: Học Viên Công nghệ bưu chính viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2016
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV Nguyen Viet Thang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 621,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)