Thông tin tài liệu


Title: NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN MÃ HÓA VIDEO THEO CHUẨN HEVC VỚI KÍCH THƯỚC NHÓM KHUNG HÌNH THAY ĐỔI THEO NỘI DUNG
Authors: TS. Vũ Hữu Tiến
Đào, Thị Huyền
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2013
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TomtatVer_27112018_DaoHuyen_LV_HEVC_GOP_H265 (1).docx
      Restricted Access
    • Size : 996,69 kB

    • Format : Microsoft Word XML  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)