Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện kế thừa văn bản trên dữ liệu TWITTER
Authors: TS.Ngô Xuân Bách
Đặng, Ngọc Tú
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1896
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luanvan_DangNgocTu_Tomtat_V2.pdf
      Restricted Access
    • Size : 735,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)