Thông tin tài liệu


Title: Toán rời rạc 2
Authors: Nguyễn, Duy Phương
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1834
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

555

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • trr2 full.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)