Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng mạng Neuron nhân tạo trong phát hiện xâm nhập mạng
Authors: Nguyễn, Duy Cương
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1546
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV Nguyen Duy Cuong 2017.pdf
      Restricted Access
    • Size : 665,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)