Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp học máy cho nhận dạng hoạt động sử dụng cảm biến mang trên người
Authors: Nguyễn, Ngọc Điệp
Nghd: PGS.TS Từ Minh Phương
Nghd: PGS.TS. Phạm Văn Cường
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1512
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Nguyen Ngoc Diep 2016.1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 517,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.