Thông tin tài liệu


Title: Kênh phân phối đối với dịch vụ truyền hình qua giao thức IP của công ty phân mềm và truyền thông VASC(dịch vụ MYTV)
Authors: Phạm, Thị Thanh Hương
Nghd.:TS. Trần Thị Thập
Issue Date: 2014
Publisher: Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1470
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Pham Thi Thanh Huong 2014.PDF
      Restricted Access
    • Size : 418,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)