Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các kỹ thuật tách gộp sông song trên cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng
Authors: Dương, Thị Nguyệt
Nghd.: PGS.TS Lê Huy Thập
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1434
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Duong Thi Nguyet 2014.PDF
      Restricted Access
    • Size : 931,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)