Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng MAN-E tại Công ty điện thoại Hà Nội 3
Authors: Nguyễn, Trọng Tuấn
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Tiến Ban
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1398
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS NGUYỄN TRỌNG TUẤN 2014.PDF
      Restricted Access
    • Size : 577,05 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)