Thông tin tài liệu


Title: Nhìn mạng viễn thông theo quan điểm đa tác tử
Authors: Hà, Thị Lan Anh
Nghd.:GS.TSKH.Nguyễn Ngọc San
Issue Date: 2013
Publisher: Học Viện Bưu Chính Viễn Thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1302
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV ThS Ha Thi Lan Anh .pdf
      Restricted Access
    • Size : 886,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)